Κλείσιμο Χάρτη 

  Χάρτης/Αναζήτηση Συλλόγων 

Όροι Καταχώρησης

  • Το topoikaitropoi.gr εμφανίζει στην ενότητα επαγγελματιών ή οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί εντός του δικτυακού τόπου, τα στοιχεία που έχει παραχωρήσει ο ίδιος ο καταχωρούμενος με δική του πρωτοβουλία, ύστερα από την αποδοχή των Όρων Καταχώρησης. Η ακρίβεια των στοιχείων και η επικαιροποίησή τους είναι αποκλειστική ευθύνη του καταχωρούμενου ο οποίος οφείλει να ενημερώνει μέσω email στην διεύθυνση [email protected] για τυχόν αλλαγές που θα προκύπτουν.
  • Ο καταχωρούμενος με την αποδοχή των Όρων Καταχώρησης ανεπιφύλακτα αναγνωρίζει, δηλώνει κι επιβεβαιώνει στο topoikaitropoi.gr ότι είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται στην μπροστινή όψη του παρόντος, κι ότι δεν πρόκειται για στοιχεία με χαρακτήρα απορρήτου, εμπιστευτικά ή υπαγόμενα σε μη δημοσιοποίηση.
  • Ο καταχωρούμενος δηλώνει αναγνωρίζει και εγγυάται ότι έχει και διατηρεί καθόλο το χρόνο της καταχώρησης τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα πάνω στη καταχώρηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των δικαιωμάτων σε εμπορικά σήματα εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα, δικαιώματα επί του ονόματος ή και της προσωπικότητας, εικόνες, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας και διατηρεί καθ’όλο το χρόνο τα δικαιώματα αυτά στα καταχωρούμενα και απαλλαγμένα από απαιτήσεις τρίτων.
  • Σε κάθε περίπτωση, η καταχώρηση στο topoikaitropoi.gr δεν υποδηλώνει ότι το topoikaitropoi.gr εγγυάται, αναγνωρίζει υποστηρίζει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πιστοποιεί την ποιότητα, ακρίβεια επάρκεια του καταχωρούμενου.
  • Ο καταχωρούμενος δηλώνει, εγγυάται και βεβαιώνει το topoikaitropoi.gr ότι η καταχώρηση συμμορφώνεται πλήρως με τυχόν ειδικούς νόμους ή/και επαγγελματικούς κώδικες στους οποίους υπάγεται και ευθύνεται αποκλειστικά.
  • Το topoikaitropoi.gr δεσμεύεται να προβάλει την καταχώρηση για το χρονικό διάστημα που περιγράφει η υπηρεσία που έχει επιλέξει ο καταχωρούμενος.
  • Με τη ρητή επιφύλαξη των παραπάνω, με τη καταχώρηση, παρέχεται στο topoikaitropoi.gr η μη αποκλειστική άδεια χρήσης, απεριόριστη, άνευ οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης από μέρους του topoikaitropoi.gr υποχρέωσης, το οποίο πάντα διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια μη καταχώρησης ή και διακοπής καταχώρησης, να δημοσιεύει, αναπαραγάγει, προσαρμόζει, προβάλει δημόσια, διανέμει τα καταχωρούμενα, και εν γένει να τα καθιστά προσιτά στο κοινό, καθώς και να προβαίνει σε αλλαγές αυτών στα πλαίσια προσαρμογής και συμμόρφωσης σε τεχνικές απαιτήσεις του topoikaitropoi.gr.
  • Το topoikaitropoi.gr διατηρεί το δικαίωμά του να διακόψει μονομερώς αζημίως και χωρίς καμία ευθύνη του οποτεδήποτε την καταχώρηση, είτε εξ ολοκλήρου ή/και μερικώς, ιδίως στις περιπτώσεις που ενδεικτικά εδώ αναφέρονται, δηλαδή εάν κατά το topoikaitropoi.gr η καταχώρηση είναι ακατάλληλη, παράνομη, παραπλανητική, ανακριβής, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή και γενικά είναι αντίθετη προς τους όρους καταχώρησης και της γενικής πολιτικής του topoikaitropoi.gr και πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα.
  • Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το topoikaitropoi.gr διατηρεί την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να μη καταχωρήσει ή/και διακόψει τυχόν καταχώρηση πέρα από τα παραπάνω και εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει ιστοσελίδα του καταχωρούμενου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ) με άσεμνο ή/και προσβλητικό ή/και ακατάλληλο ή/και εμπαθές ή/και προπαγανδιστικό περιεχόμενο ή/και που παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή/και παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο λογισμικό τρίτων, ( π.χ. δημόσιου ή/και ιδιωτικού ή/και κρατικού ή/και επιστημονικού χαρακτήρα ), ή/και επαγγελματικό ή/και επιχειρηματικό απόρρητο ή/και γενικότερα παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού ή/και προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητα τρίτων ή/και παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ή/και υπαινίσσεται διάκριση όπως π.χ. φυλετικού, θρησκευτικού, ηλικιακού, σεξουαλικού χαρακτήρα ή/και προτρέπει ή/και υπαινίσσεται βίαιη, παράνομη, και γενικά αντικοινωνική συμπεριφορά, ή/και έχει δυσφημιστικό χαρακτήρα, απομιμείται, ή/και ομοιάζει ή και δημιουργεί σύγχυση με άλλο, ή/και προσβάλλει την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών, ή/και αντίκειται στη δημόσια τάξη ή και ηθική ή/καιδεν ακολουθεί κανόνες αυτοελέγχου ή/και αυτοδέσμευσης, ή/και συντελεί στην πρόκληση μίσους, λόγω φυλής, φύλλου, θρησκείας ή/και εθνικότητος, ή/και στην προσβολή της δημοσίας αιδούς, υγείας, ασφάλειας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εθνική ασφάλεια και άμυνα, ή/και ενέχει κινδύνους για την ψυχική ή/και πνευματική ή και ηθική ανάπτυξη ανηλίκων ιδίως προκαλεί φόβο, ή/και ανασφάλεια, ή παροτρύνει άμεσα ή έμμεσα σε επιθετική συμπεριφορά και ειδικότερα σε χρήση ή άσκηση βίας, ή/και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ή/και προτρέπει στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς ή/και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας ή/και είναι επιζήμιο για το περιβάλλον, ή/και καλλιεργεί διακρίσεις λόγω φύλλου, φυλής θρησκείας ιθαγένειας, αναπηρίας, ή παροτρύνει σε εθισμούς ή/και δραστηριότητες που είναι επιζήμιες για τους ίδιους.
  • Όλες οι καταχωρήσεις υπάγονται στην αξιολόγηση του topoikaitropoi.gr και στην πλήρη και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια προς αναιτιολόγητη απόρριψη ή αποδοχή.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της χώρας.